052-2686084 052-2686084 English
• רותי אזוב RuthyEzov - טיפים

טיפ מספר 7 מאת ****

שם הנוסע בכרטיס הטיסה - חייב להיות זהה לשם הרשום באנגלית בדרכון. אי התאמה בין שם הנוסע בדרכון לבין השם בכרטיס עלול לגרום למצב בו לא יעלה הנוסע לטיסה.
שעון עולמי
מזג אויר
נתב"ג המראות/נחיתות
שדה"ת בעולם
זמני רכבות עולמיים